punti è una lista

punti={punti0 , . . . , puntis-1}

formata da s matrici di ordine (k+1)x(n-k) a coefficienti casuali:

puntij=(d0,0 , . . . , dk,n-k-1), dove d0,0 , . . . , dk,n-k-1Q presi a caso.

punti corrisponde ad una scelta casuale di s insiemi di parametri per la Grassmanniana.