Simone Calamai
Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini"

Università degli Studi di Firenze
Viale Morgagni 67/a
50134 Firenze, Italy


E-mail: scalamai AT math.unifi.it


INdAM meeting "Current developents in complex and analytic geometry"
under the patronage of the Università degli Studi di Firenze

PDF FILES OF THE TALKS

DEMAILLY SLIDES

DEMAILLY PRINTABLE

WANG XU SLIDES

LEBRUN VIA PERSONAL WEB PAGE

PHONG SLIDES

Flyer

Confirmed speakers
BERNDTSSON BO
COLLINS TRISTAN
DELCROIX THIBAUT
DEMAILLY JEAN-PIERRE
DERVAN RUADHAI
EYSSIDIEUX PHILIPPE
KIM DANO
KOLODZIEJ SLAWOMIR
LEBRUN CLAUDE
PHONG DUONG
WANG BING
WANG XU
WEINKOVE BEN
ZHENG KAI

Confirmed participants
BARANZINI STEFANO
CHEN XIUXIONG
LAHDILI ABDELLAH
LUKZEN ELENA
NGUYEN TAI TERJIE HUU
SALVATORE FRANCESCA
SAMREENA SAMREENA
SCARPA CARLO
SCHLITZER ENRICO
SROKA MARCIN
WANG JIAN
WU XIAOJUN

Organizers
CALAMAI SIMONE
LI LONG